Συνήθεις ερωτήσεις  –  FAQ

Κ.Ε.Π. Δήμου Αίγινας

Οι πολίτες με μία τους επίσκεψη στο Κέντρο μπορούν να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση , να υποβάλλουν αιτήματα, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους που βρίσκονται υπό εμπλοκή σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες .

Υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Από το ΚΕΠ διεκπεραιώνονται άμεσα απλά αιτήματα των πολιτών , όπως:

 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής παρουσία του Πολίτη

 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων που εκδίδονται από Ελληνικές Διοικητικές Αρχές

 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

 • Χορήγηση υπευθύνων δηλώσεων , εξουσιοδοτήσεων κ.λ.π.

 • Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί , Αιτήσεις για προσλήψεις από το ΑΣΕΠ.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή διαδικασία, όπως:

 • Πιστοποιητικό γέννησης

 • Πιστοποιητικό σπουδών

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

 • Πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία και εισαγγελίες όλης της Χώρας (Ποινικό Μητρώο, Περί μη τροποποίησης καταστατικού, Διαθήκες κ.λ.π.)

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί για σύνθετα ζητήματα που αφορούν σημαντικό αριθμό Δημόσιων Οργανισμών και Υπουργείων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ζητήματα κοινωνικής Πρόνοιας

 • Ζητήματα Μεταφορών κα Επικοινωνιών (Χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης και αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων , αλλαγή χρωμάτων ,κ.α.. )

 • Έκδοση ,ανανέωση και αντικατάσταση Διαβατηρίων

 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών

 • Έκδοση πιστοποιητικών (Οικογενειακής κατάστασης .ληξιαρχικές πράξεις κ.α. )

 • Εγγραφή σε δημοτολόγια

 • Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ ,ΤΕΒΕ ,ΟΓΑ ,ΝΑΤ , ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.)

 • Συντάξεις

Ακόμη, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να διεκπεραιώσει διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στα Υπουργεία:

 • Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

 • Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 • Οικονομικών,

 • Γεωργίας,

 • Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

 • Μεταφορών και Επικοινωνιών,

 • Ανάπτυξης,

 • Εξωτερικών,

 • Εθνικής Άμυνας.

Περισσότερες από 850 διοικητικές πράξεις και διαδικασίες έχουν κωδικοποιηθεί και συστηματοποιηθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης πολιτών .

Πριν, λοιπόν, ξεκινήσετε τις διαδικασίες για όποια υπόθεση σας απασχολεί, απευθυνθείτε σε μας γιατί η φιλοσοφία των ΚΕΠ είναι:
‘Διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες’

ΤΟ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αίγινας στεγάζεται στο κτίριο παλαιού Δημαρχείο Αίγινας ( Χρ. Λαδά 1 ) Η είσοδος είναι από την πλευρά του αλσυλίου .

Share
Tag: ΚΕ)Π

Load More

Share