Επιτροπές

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ε Σ

Οικονομική Επιτροπή

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Επιτροπή Δ.Α.Ο.Α.

Επιτροπή Τουρισμού

Κ.Ε.Δ.Α.

Επιτροπή Διαβούλευσης

Σχολικές Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας

Α’θμια Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών διαφορών

Επιτροπή Κοιμητηρίων

Επιτροπή Ισότητας

Επιτροπή αδελφοποιήσεων & Διεθνών συνεργασιών

Share