Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Αίγινας ( ΚΕΔΑ )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 9Ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΤΥΣΣΌΜΕΝΕΣ ΤΕΝΤΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΈς ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Προφίλ και Σκοποί της Επιχείρησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας, με τον διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Δ.Α. αποτελεί

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254

έως 264 και 268-270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2008, ΦΕΚ 114 Α’).

Η Επιχείρηση είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την νήσο Αίγινα και

συγκεκριμένα στεγάζεται στην Π. Αιγινήτου 4 με Τ.Κ. 18010, ενώ έχει τηλέφωνο

επικοινωνίας το 22970 22067, fax το 22970 22035 και διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου keda@aeginadimos.gr.

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς, οι

οποίες εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά. Συγκεκριμένα

οι τομείς είναι:

 Ο τομέας της Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

 Ο τομέας της Παιδείας

 Ο τομέας του Πολιτισμού

 Ο τομέας του Αθλητισμού

 Ο τομέας του Περιβάλλοντος

 Ο τομέας της Δημοτικής Συγκοινωνίας

 Ο τομέας της εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας

για την ανάπτυξη της περιοχής του ΟΤΑ

 Και τέλος η διοργάνωση εκδηλώσεων των παραπάνω τομέων.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (ΚΕΔΑ) διοικείται από ενδεκαμελές (11 μέλη)

Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό

Συμβούλιο (άρθρο 255 παρ. 1 του Ν. 3463/2006).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ Δ.Σ. ΚΕΔΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η διάρκεια της επιχείρησης είναι 50 χρόνια από την δημοσίευση της απόφασης στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι πόροι της Επιχείρησης προέρχονται από:

i. Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το διετές πρόγραμμα δράσης που θα υποβάλλει το

Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο

259 του Κ.Δ.Κ.).

ii. Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες τω υπηρεσιών της Επιχείρησης, το ύψος της

οποίας εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).

iii. Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268

του Κ.Δ.Κ.

iv. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και άλλων

v. Έσοδα από επιδοτούμενα προγράμματα, εθνικών ή ευρωπαϊκών φορέων και ταμείων

vi. Έσοδα από υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων

vii. Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της

viii. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της

ix. Ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, χορηγίες και πάσης φύσεως εισφορές από νομικά πρόσωπα

του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και φυσικά πρόσωπα.

x. Δάνεια

xi. Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Η οικονομική διαχείριση της Επιχείρησης γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό

εσόδων και εξόδων, ενώ είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση.

 

—————————————————————————————————————-

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   22970 22067

 

afisa_web-2

 

 

Share