Διακηρύξεις – προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 21-5-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 5330

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνέχεια

Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 69ΘΠΩ68-ΚΦΠ ΑΔΑΜ: 18PROC003106498
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 16-5-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. πρωτ. 5365
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αίγινας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Αίγινας», συνέχεια

Share

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 20-4- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 4394

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Στις 27 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15΄ στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές
για την εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην πλαζ Αγ.
Μαρίνας της Δ.Κ Μεσαγρού Αίγινας, επιφανείας 250,00 τ.μ, ήτοι την άσκηση από
μισθωτή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του
κοινού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την 31-
12-2019. συνέχεια

Share

Ανακοίνωση για διακηρύξεις – προκηρύξεις

  1. Διακήρυξη για την «Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2018-2019»
  2. Διακήρυξη για την «προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις
    ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
    έτους 2018′
Share

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για ανακαίνιση δημοτ. κληροδοτηματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 12/4/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 28
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠ. ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 44-46 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο Δήμαρχος Αίγινας ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Σπύρου Αλυφαντή
(Ράκειο) και κατόπιν της υπ. αρ. 8/2018 απόφασης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, στην ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 44-46 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.149,28€ συνέχεια

Share

Ανακοίνωση Δήμου Αίγινας – Αναβολή διεξαγωγής δημοπρασιών

Ανακοίνωση  Δήμου Αίγινα για την αναβολή διεξαγωγής δημοπρασιών λόγω απεργιακής κινητοποίησης  πλοίων που εξυπηρετούν την ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιά – Αίγινας

Διαβάστε ΕΔΩ  την ανακοίνωση ( σε μορφή PDF )

Share

Επαναληπτικη δημοπρασία για εκμίσθωση Δημ. καταστήματος υπ αριθ, 5

ΑΔΑ: 9ΞΡ8Ω68-49Μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 10-4- 2018
Αρ. πρωτ.: 3946
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι

Στις 18 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές
για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 5 δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που
βρίσκεται επί της οδού Π. Ηρειώτη στην πόλη της Αίγινας (πρώην S/M Πετρά), για συνέχεια

Share

Διεξαγωγή επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημ. Καταστήματος αριθ 4

ΑΔΑ: Ω44ΙΩ68-Ψ93
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 10-4- 2018
Αρ. πρωτ.: 3945
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι

Στις 18 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές
για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 4 δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που
βρίσκεται επί της οδού Π. Ηρειώτη & Ι. Γκίκα στην πόλη της Αίγινας (πρώην S/M συνέχεια

Share

Δημοπρασία για εκμίσθωση πλάζ στη θέση Κλήμα-Κλειδί

ΑΔΑ: Ψ3ΛΥΩ68-ΛΧ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 02-4- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 3750

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Στις 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ π.μ, στο Δημοτικό
Κατάστημα Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού
θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Κλήμα- συνέχεια

Share

Δημοπρασία για εκμίσθωση πλάζ στή θέση Αιγινήτισσα

ΑΔΑ: ΨΙΞ7Ω68-ΗΓΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 02-4- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 3751

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Στις 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:45΄ π.μ, στο Δημοτικό
Κατάστημα Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού
θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση
Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας, επιφανείας 250,00 τ.μ, ήτοι την άσκηση από συνέχεια

Share

Δημοπρασία για εκμίσθωση πλάζ  Λουτρά Σουβάλας

ΑΔΑ: ΡΒΟΣΩ68-Ζ6Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 02-4- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 3752

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Στις 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30΄ π.μ, στο Δημοτικό
Κατάστημα Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού
θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Λουτρά συνέχεια

Share

Δημοπρασία για  εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού- Αγία Μαρίνα

ΑΔΑ: 9ΥΨΨΩ68-Η6Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 02-4- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 3753

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Στις 18 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:15΄ στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην πλαζ Αγ. συνέχεια

Share