Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 09η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:15΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Επαναφορά προς έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού της για το έτος 2019 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 35059/9834/03.04.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, ΑμεΑ) έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2019 αποφάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, η οποία αφορά έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας Οικονομικού Έτους 2019. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος

7. Έγκριση σύναψης και όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Ολοκλήρωση μελετών κλειστού γυμναστηρίου Αίγινας”, συνολικού προϋπολογισμού 99.927,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (Πρόσκληση ΙV) στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων” (Σχετ. η υπ’ αριθ. 5/2019 απόφαση του Δ.Α.Ο.Α.). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (Πρόσκληση V) στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας”. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Συζήτηση επί αιτήματος επιχειρηματιών – κατοίκων και ιδιοκτητών αναφορικά με την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Πηλέως, από Σπύρου Ρόδη μέχρι τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων (Α’ Κατανομή 2019). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Δέδες Ευάγγελος.

12. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Επισκευή και Ανακαίνιση του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κοντό Αίγινας¨. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός. Παναγιώτης

13. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

14. Περί έγκρισης του οικονομικού απολογισμού της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. για το οικονομικό έτος 2018. Εισηγητής η Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.

15. Περί έγκρισης του ειδικού οικονομικού απολογισμού 2018 του έργου ΣΑΕ047 με κωδικό 2018ΣΕ 04700021 και τίτλο ¨Δράση εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων ενταγμένων στο σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨ της Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. Εισηγητής η Πρόεδρος της ΣΕΠΕΔΑ κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη.

16. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας με την ειδικότητα ΔΕ ναυαγοσωστών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής στο δικηγόρο Πειραιά Μηλίτση Δημήτριο για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά την δικάσιμο της 6ης Μαρτίου 2019 (σχετ. υπ’ αριθ. 16/2019 απόφαση της Ο.Ε.). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

18. Περί παραχώρησης οικήματος για τη μεταστέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

19. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Γαλάνη Γρηγορίου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Κεχαγιόγλου Ειρήνη), Λορέντζου – Αναστασόπουλου Κωνσταντίνου, Κάτσα Νεκτάριου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Κάτσα Ελένη) και Δουριδά Νικολάου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Δουριδάς Ανδρέας) για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

20. Εξέταση αιτήματος Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Ελευθερώτριας που αφορά την χρέωση καταναλωθείσας ποσότητας νερού με την 2η κλίμακα χρέωσης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

21. Εξέταση αιτήματος Κωνσταντίνου Αγγελικής περί διόρθωσης λογαριασμού ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.

22. Εξέταση αιτήματος Αικατερίνη Αθανάσιου περί διόρθωσης λογαριασμού ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.

23. Εξέταση αιτήματος Ευπαραξίας Μαντά κλπ περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

24. Εξέταση αιτήματος Χατζίνα Ζαχαρούλας του Μιχαήλ περί διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

25. Περί διαγραφής ποσού ύψους 300,00 ευρώ από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2018 που αφορούν την υπόχρεο του Δήμου Αμάφη Ελευθερία του Γεωργίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

26. Περί διαγραφής ποσού ύψους 492,08 ευρώ από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο για ανείσπρακτα δημοτικά τέλη που αφορούν τον υπόχρεο του Δήμου Αναστασόπουλο Ιωάννη του Κυριάκου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

27. Περί έγκρισης ολιγόλεπτης στάθμευσης έμπροσθεν της εταιρείας ACS CURIER που βρίσκεται επί της οδού Αφαίας 31 στην πόλη της Αίγινας για την φορτοεκφόρτωση των δεμάτων της εταιρείας (σχετ. υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

Share

Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας – Μίσθωση υπ αριθμ  5 Δημ. καταστήματος

ΑΔΑ: 6ΙΙΥΩ68-0ΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 29-3-2019
Αρ. πρωτ.: 3159
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι

Στις 17 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές
για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 5 δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που
βρίσκεται επί της οδού Π. Ηρειώτη στην πόλη της Αίγινας (πρώην S/M Πετρά), για
το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως συμπληρώσεως
εξαετίας. Continue reading

Share

Διενέργεια επαναληπτικής Δημοπρασίας- εκμίσθωση υπ αριθ. 4 Δημ .καταστήματος

ΑΔΑ: ΩΕΜΟΩ68-5ΒΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 29-3-2019
Αρ. πρωτ.: 3157
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι

Στις 17 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί επαναληπτική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές
για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 4 δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που
βρίσκεται επί της οδού Π. Ηρειώτη & Ι. Γκίκα στην πόλη της Αίγινας (πρώην S/M
Πετρά), για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως
συμπληρώσεως εξαετίας. Continue reading

Share

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H  σε συνεδρίαση ΔΑΟΑ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 2 -4-2019
Α.Π.: 22
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 3-4-2019 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΑΟΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ –  δικαίωμα  απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Αιγινήτισσα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 29-3-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 3155

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Στις 12 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ, στο Δημοτικό
Κατάστημα Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού
θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση
Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας, επιφανείας 250,00 τ.μ, ήτοι την άσκηση από
μισθωτή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του Continue reading

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ   03 – Απριλίου – 2019 και ωρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΆΡΤΗ   03 – Απριλίου – 2019 και ωρα  11.00΄π.μ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη   κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Μούρτζης Αντώνιος.     Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  ΤΕΤΆΡΤΗ   03 – Απριλίου – 2019,
και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης : Continue reading

Share

Ενημέρωση από ΚΕΔΑ Δήμου Αίγινας για εκδήλωση

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Π. Αιγινήτου 4 Αίγινα 18010 Αίγινα, 29 Μαρτίου 2019
e-mail: keda@aeginadimos.gr
22970 22067 22970 22035

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Κυριακή 31 Μαρτίου και ώρα 11:30 στον Πύργο
του Μάρκελλου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα εκδήλωση παρουσίασης
παραδοσιακών χορών, από τοπικά χορευτικά τμήματα.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ και το Δ.Σ.  της Κ.Ε.Δ.Α.

Share

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  για  Ο.Ε την Παρασκευή 29 – Μαρτίου – 2019  και  ωρα  12.00΄

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ , ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  για  Ο.Ε την Παρασκευή 29 – Μαρτίου – 2019  και  ωρα  12.00΄

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο. κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν
καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Continue reading

Share

Κλειστά αύριο 28 Μαρτίου τα Σχολεία της Πέρδικας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αίγινα, 27/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Α.Π: 3087
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      Αριθμός 94/2019
ΘΕΜΑ: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ.’Α «Νέα
Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το άρθρο 4 του Π.Δ 79/2017.
3. Το θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη την 24/03/2019 στην περιοχή Μαραθώνας Αίγινας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2019 θα παραμείνουν κλειστά το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο σχολείο
Πέρδικας που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αίγινας ως ένδειξη πένθους έπειτα
από το θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη στο νησί μας.
Ο Δήμαρχος    ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share

Αλλαγή ημερομηνίας διακοπής  ηλεκτρικού ρεύματος απο ΔΕΔΔΗΕ    .
Την Δευτέρα  1η Απριλίου η διακοπή ρεύματος αντί της αυριανής 28ης Μαρτίου όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί .  Κατά τα άλλα ισχύουν όσα η ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει

 

Share

Κλειστά τα Σχολεία Β’βαθμιας εκπαίδευσης Αίγινας στις 28/3/2019 λόγω πένθους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 26/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π: 3053/27-03-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ              ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                         Αριθμός 93/2019
ΘΕΜΑ: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ.’Α «Νέα
Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη την 24/03/2019 στην περιοχή Μαραθώνας Αίγινας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2019 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αίγινας ως ένδειξη πένθους έπειτα από το θανατηφόρο
τροχαίο που συνέβη στο νησί μας.
Ο Δήμαρχος
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share