Έγκριση υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση τουθεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.- .-.- .-.- .-
Α π ό σ π α σ μ α
από το υπ’ αριθ. 25/2017 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
Αριθ. απόφ. 187/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του
θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

Σήμερα την 15 η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών
Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
16594/11.12.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς
Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.
Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Μούρτζης Γεώργιος, 4/Βατικιώτης
Δημήτριος, 5/Δέδες Ευάγγελος, 6/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 7/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 8/Πάλλης
Ελευθέριος, 9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Τσούρης Ανάργυρος, 11/Λεούσης Νεκτάριος, 12/Πούντος
Νικόλαος, 13/Δούκας Σωκράτης, 14/Τρίμης Κυριάκος, 15/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16/Τσατήρης
Γεώργιος (Αντ/δρος), 17/Τζίτζης Φίλιππος, 18/Λαμπαδάριος Στυλιανός, 19/Ντελής Αντώνιος,
20/Οικονόμου Νικόλαος και 21/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος).
Απόντες: 1/Ζορμπάς Ιωάννης, 2/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 3/Πάλλης Στυλιανός, 4/Πτερούδης
Νικόλαος, 5/Πούντος Ιωάννης και 6/Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας), αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ Κυψέλης), 2/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού).
Απόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας) και 2/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος), αν και
νόμιμα προσκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν απών στη Συνεδρίαση.
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί
νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, για την τήρηση
των πρακτικών.
Χρέη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτέλεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μούρτζης Γεώργιος
λόγω της απουσίας της Γραμματέως του Δ.Σ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βατικιώτης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Ιωάννης και Τσατήρης Γεώργιος
απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης Λορέντζος Κωνσταντίνος απεχώρησε οριστικά από
την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 2 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Ελευθέριος και Λαμπαδάριος Στυλιανός απεχώρησαν οριστικά από
την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 3 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρινός Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην
έναρξη της συζήτησης του 4 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΑΔΑ: Ω15ΒΩ68-Α3Ξ

2
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πούντος Νικόλαος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 5 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τρίμης Κυριάκος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 7 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δούκας Σωκράτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 14 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Νικόλαος δεν συμμετείχε στην διαδικασία ψηφοφορίας επί
όλων των θεμάτων της συνεδρίασης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρόωρα αποβιώσαντος συντοπίτη μας
Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος Γκαρή Κυριάκου.
Θέμα 13 ο Αριθ. απόφ. 187/2017
Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 13 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Δήμαρχος, αφού
έλαβε το λόγο, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ. 3347/24-
10-2017 επιστολή του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε) προς του
Δημάρχους της χώρας, η οποία έχει ως εξής:
«Αγαπητέ Συνάδελφε,
Την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου, με αφορμή τους 23ους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
«PyeongChang 2018» που θα πραγματοποιηθούν στη Νότια Κορέα, υπεγράφη στην Αρχαία
Ολυμπία από την ΚΕΔΕ και το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας, κοινή διακήρυξη για την προώθηση του
θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
Μέσα από τη σχετική διακήρυξη, την οποία και σας επισυνάπτουμε, αναλαμβάνουμε ως Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού πρωτοβουλίες που προωθούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
βασικά ολυμπιακά ιδεώδη όπως ο διάλογος, η συμφιλίωση, η αμοιβαία κατανόηση, η αλληλεγγύη και
η ειρήνη.
Με σκοπό την ενίσχυση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας σας καλώ να θέσετε προς ψήφιση στο
Δημοτικό σας Συμβούλιο το κείμενο της διακήρυξης, προκειμένου, να επιτευχθεί ο στόχος της
υπογραφής της, από όλους τους Δήμους της χώρας.
Ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εργάζομαι προκειμένου να αναπτυχθεί ένα κίνημα για την Ολυμπιακή
Εκεχειρία το οποίο θα εξελιχθεί σε Παγκόσμιο Δίκτυο. Προς αυτή τη κατεύθυνση σημαντική θα είναι
και η στήριξη των ομογενών οι οποίοι έχουν δεσμευθεί για την προώθηση της διακήρυξης της
Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον αναλαμβάνουμε
πρωτοβουλίες προκειμένου η Ολυμπιακή Εκεχειρία να τεθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς και να
καθιερωθεί ως σύγχρονος θεσμός παύσης των εχθροπραξιών.
Εγώ προσωπικά και οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, στο Κογκρέσο, στα Ευρωπαϊκά και
διεθνή φόρα, κοινοποιούμε τη σχετική μας απόφαση προκειμένου διαδοθεί το μήνυμα και να
οργανωθεί ένα «κίνημα υπογραφών για την Ολυμπιακή Εκεχειρία».
Η απόφαση της υπογραφής της διακήρυξης από το Δημοτικό σας Συμβούλιο, θα πρέπει να
αποσταλεί στην ΚΕΔΕ μέσω του E-mail: info@kedke.gr, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο
κατάλογο των φορέων που υπογράφουν τη διακήρυξη».
Επίσης ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τη Διακήρυξη Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας –
Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας η οποία έχει ως ακολούθως:
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΔΑ: Ω15ΒΩ68-Α3Ξ

3
Η Αρχαία Ολυμπία γενέτειρα πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων και η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας, εκφράζοντας τη βούληση των συλλογικών τους οργάνων που επισημοποιήθηκαν με τις
ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχαίας Ολυμπίας και του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΕ και αντλώντας δυνάμεις από τον ιερό χώρο της Ολυμπίας με τον πανάρχαιο ειρηνικό
συμβολισμό

Αποφασίζουν

Να συνενώσουν και ενεργοποιήσουν τις δυνάμεις τους στην προστασία, ανάδειξη και διάδοση της
Ολυμπιακής ιδέας σαν πανανθρώπινης αξίας και στην προώθηση της Εκεχειρίας σαν πρώτο βήμα
για την παγκόσμια Ειρήνη.
Φέρνοντας στους ώμους μας, μια ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων, οραματιζόμαστε έναν κόσμο
ειρηνικό, δομημένο με ανθρωποκεντρικούς κανόνες, που θα γιορτάζει με τις αξίες και δε θα τις
εμπορεύεται.
Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Εθνικό,
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο να προωθήσει μια αμοιβαία και ειλικρινή συνεργασία και
επικοινωνία ανάμεσα στους πολίτες της, στην κατεύθυνση της αρμονικής 4 συνύπαρξης της
συναδέλφωσης και της διαφύλαξης του ανθρώπινου πολιτισμού από κάθε απειλή.
Με αφετηρία επίσης την Τελετή Αφής και Λαμπαδηδρομίας για τους ΧΧΙΙΙ Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε ενέργειες που θα καταστήσουμε την Ολυμπία σύγχρονο
κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ειρήνης για την Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση.
Για το σκοπό αυτό υπογράφουμε σήμερα εδώ στο Δημαρχείο της Ολυμπίας που αποτελεί τον
θεματοφύλακα των αξιών του Ολυμπισμού την πράξη αυτή και καλούμε όλους τους εκπροσώπους
της αυτοδιοίκησης να παλέψουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
Αρχαία Ολυμπία 22-10- 2017
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας
Γιώργος Πατούλης Ευθύμιος Κοτζάς»
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , κατά πλειοψηφία
Με 12 ΥΠΕΡ, δηλαδή των πράγματι
παριστάμενων μελών κατά την ψηφοφορία του
θέματος, έναντι 2 ΚΑΤΑ, δηλαδή των υπολοίπων
μελών που απαιτούνται για την απαρτία

Εγκρίνει και συνυπογράφει το κείμενο της διακήρυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ως έχει.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 187/2017
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας