Απόφαση Δ.Σ.  – Καθορισμός τέλους χρήσης χώρων για εμποροπανηγύρεις

ΑΔΑ: Ω1Ψ4Ω68-ΗΡΟ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.- .-.- .-.- .-
Α π ό σ π α σ μ α
από το υπ’ αριθ. 28/2016 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Αριθ. αποφ. 222/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η
Καθορισμός του τέλους χρήσης των χώρων όπου διεξάγονται οι εμποροπανηγύρεις του νησιού μας κατά τις
διατάξεις του άρθρου 13 του σχετικού κανονισμού (σχετ. η υπ’ αριθμ. 91/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Σήμερα την 08 η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:15΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών
Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
17790/02.12.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 3/Μούρτζης Γεώργιος, 4/Πάλλης

Στυλιανός, 5/Δέδες Ευάγγελος, 6/Θεριανός Στυλιανός, 7/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 8/Πάλλης

Ελευθέριος, 9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Τσούρης Ανάργυρος, 11/Λεούσης Νεκτάριος, 12/Τρίμης

Κυριάκος, 13/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14/Τσατήρης Γεώργιος, 15/Ντελής Αντώνιος και

16/Οικονόμου Νικόλαος (Πρόεδρος).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζίτζης Φίλιππος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της

συζήτησης του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζορμπάς Ιωάννης προσήλθε στη συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης

του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες: 1/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Βατικιώτης Δημήτριος, 3/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος,

4/Πτερούδης Νικόλαος, 5/Πούντος Ιωάννης (Αντ/δρος), 6/Πούντος Νικόλαος, 7/Δούκας Σωκράτης,

8/Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 9/Λαμπαδάριος Στυλιανός αν και νόμιμα

προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας).

Απόντες: 1/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος), 2/Λορέντζος Κωνσταντίνος και 3/Λεούσης Εμμανουήλ

(Δ.Κ Μεσαγρού) αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν απών στη Συνεδρίαση.

Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί

νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου

Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.

ΑΔΑ: Ω1Ψ4Ω68-ΗΡΟ

2

Χρέη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μούρτζης Γεώργιος

λόγω της απουσίας της Γραμματέως του Δ.Σ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρινός Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην

έναρξη της συζήτησης του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεούσης Νεκτάριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της

ψηφοφορίας επί του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπαδόπουλος Ιωάννης, Τσατήρης Γεώργιος και Τρίμης Κυριάκος

απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα μετά την λήψη απόφασης επί του 3 ου θέματος της

ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 7 ο Αριθ. απόφ. 222/2016

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Πρόεδρος

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κ. Δέδε ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

α) τις παρ. 1 & 2, εδ. α΄, του άρθρου 13 του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας

εμποροπανηγύρεως Αγ. Σώστη, κανονισμού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 117/2015 απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΚΦΥΩ68-14Κ) και τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής και για τις

υπόλοιπες εμποροπανηγύρεις που πραγματοποιούνται στο νησί με την ευκαιρία θρησκευτικών ή

επετειακών εορτών (παράγραφος ΙΙ στο διατακτικό της απόφασης), που έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 13

Τέλος χρήσης χώρων

1. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους χρήσης των χώρων της

εμποροπανήγυρης ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,

μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20- 10-1958, όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246/Α΄/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ

εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα

με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αίγινας.

2. Για το έτος 2015 η τιμή ανά τ.μ προσδιορίζεται στο ποσό των είκοσι Ευρώ (20,00€/τ.μ) και

δύναται να αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από

πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής….

β) την υπ’ αριθμ. 91/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση προς το Δ.Σ

για το τέλος που αντιστοιχεί στην χρήση των χώρων των εμποροπανηγύρεων που

πραγματοποιούνται στο νησί μας», στο διατακτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:

Εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο να καταβάλλεται το ποσό των 10,00€/m 2 ως τέλος χρήσης των

χώρων που χρησιμοποιούνται από τους μικροπωλητές για κάθε εμποροπανήγυρη που

πραγματοποιείται στο νησί μας με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (ενδεικτικά

αναφέρονται οι εορτές της Αγ. Μαρίνας, της Αγ. Παρασκευής, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, της

Φανερωμένης, του Σταυρού, του Αγ. Σώστη).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας αφού έλαβε υπόψη του:

 Τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 13 του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας

εμποροπανηγύρεων (απόφαση δημοτικού συμβουλίου 117/2015 – ΑΔΑ: 6ΚΦΥΩ68-14Κ).

 Την υπ’ αριθμ. 91/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Το γεγονός ότι οι λίγες σε αριθμό εμποροπανηγύρεις που πραγματοποιούνται στο νησί μας

κατά την διάρκεια του έτους με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (εορτή της

Αγ. Μαρίνας, της Αγ. Παρασκευής, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, της Φανερωμένης, του

Σταυρού, του Αγ. Σώστη), διεξάγονται ανελλιπώς εδώ και πολλές δεκαετίες με τον ξεχωριστό

ΑΔΑ: Ω1Ψ4Ω68-ΗΡΟ

3

παραδοσιακό, πατροπαράδοτο χαρακτήρα που αρμόζει, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς

επισκέπτες από πολλές περιοχές της Ελλάδας να επισκεφτούν το νησί μας τις ημέρες αυτές.

 Το γεγονός ότι οι εμποροπανηγύρεις που διεξάγονται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή

επετειακών εορτών είναι πλήρως ενταγμένες στο πολιτιστικό πλαίσιο της χώρας μας.

 Το γεγονός ότι το τέλος των 10,00€/m 2 ανταποκρίνεται πλήρως στο κόστος που επωμίζεται

η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου για την υπηρεσία της περισυλλογής των

απορριμμάτων που παράγονται κατά την διάρκεια των εμποροπανηγύρεων από τους

μικροπωλητές. Τούτο περιλαμβάνει το ημερομίσθιο δύο συνήθως υπαλλήλων του Δήμου οι

οποίοι επιφορτίζονται με την επιμέλεια και εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τα

καύσιμα και τα λειτουργικά έξοδα ενός απορριμματοφόρου του Δήμου το οποίο θα

περισυλλέξει τα απορρίμματα και κατόπιν θα τα μεταφέρει στο σταθμό μεταφόρτωσης

απορριμμάτων του Δήμου στη Θέση Παγώνι.

 Το γεγονός ότι ο καθορισμός του συγκεκριμένου τέλους δεν δημιουργεί ελλείμματα στις

υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές του Δήμου.

 Τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010

 Τις τοποθετήσεις και απόψεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες

με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , κατά πλειοψηφία

Με 13 ΥΠΕΡ, δηλαδή των πράγματι

παριστάμενων μελών κατά την ψηφοφορία του

θέματος, έναντι 1 ΚΑΤΑ, δηλαδή του υπολοίπου

μέλους που απαιτείται για την απαρτία

Ι.- Καθορίζει το ποσό των 10,00€/m 2 ως τέλος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων που

χρησιμοποιούνται από τους μικροπωλητές στις εμποροπανηγύρεις που πραγματοποιούνται στο

νησί μας με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών (ενδεικτικά αναφέρονται οι εορτές της

Αγ. Μαρίνας, της Αγ. Παρασκευής, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, της Φανερωμένης, του

Σταυρού, του Αγ. Σώστη).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 222/2016

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας