Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 1/2016 συνεδρίασης της ΕκτελεστικήςΕπιτροπής Δήμου Αίγινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                    ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩ68-ΠΑΔ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 1/2016 συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής Δήμου Αίγινας
Αρ. Απόφασης : 1/2016

Στην Αίγινα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8 η του μήνα
Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αίγινας ύστερα από την
ΔΥ/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα
Αντιδήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Νόμου 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε

σύνολο τεσσάρων (4) μελών ήταν παρόντα τέσσερα (4) μέλη,

Παρόντα μέλη

Δημήτριος Μούρτζης– Δήμαρχος ως Πρόεδρος

Ευάγγελος Δέδες – Αντιδήμαρχος ως μέλος

Κων/νος Γεννίτσαρης– Αντιδήμαρχος ως μέλος

Αντώνιος Μούρτζης – Αντιδήμαρχος ως μέλος

Απόντα μέλη

Κανείς

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η υπάλληλος του Δήμου Αίγινας Μαρία

Πιτυροπούλου Κλάδου ΔΕ1 Δ/κού, για την τήρηση των Πρακτικών.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2017 (άρθρο 63

παρ. γ Ν. 3852/2010)»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είπε

τα εξής:

Στην παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι το συμβούλιο της

δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφασή του εισηγείται στην εκτελεστική

επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των

αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική

ανάπτυξη, τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Επίσης η παρ. 5 του προαναφερομένου άρθρου του Ν. 3852/2010 αναφέρει

ότι στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη

των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της

περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις

προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν

υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην Εκτελεστική Επιτροπή, το σχέδιο του

τεχνικού προγράμματος του Δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αίγινας ζήτησε με το υπ΄ αρ. 11379/26-7-

2016 έγγραφό του από τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής

Κοινότητας να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους σχετικά με τα έργα που θεωρούν ότι

πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας.

Οι Δημοτικές Κοινότητες Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού έστειλαν τις

αποφάσεις με αρ. 21/2016, 5/2016 και 23/2016 αντίστοιχα με τις οποίες υπέβαλαν τις

προτάσεις τους. Επίσης, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας απέστειλε την υπ’ αρ.

13/2016 απόφασή της με την οποία προτείνει τα έργα που θεωρεί ότι πρέπει να

εκτελεστούν στα σχολικά κτίρια του νησιού.

Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική

Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα

του Δήμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 και έχει την ευθύνη

της υλοποίησής του, αφού σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 α του Ν. 3852/2010

γνωμοδοτήσει γι αυτό και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής το

σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου και τόνισε ότι αυτό καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις οικονομικές

δυνατότητες του Δήμου όσο και τις προτάσεις που κατέθεσαν οι Δημοτικές

Κοινότητας Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού και η Δημοτική Επιτροπή

Παιδείας αλλά και δίνοντας προτεραιότητα στα πλέον επείγοντα έργα.

Ακολούθησε μελέτη του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος από τα μέλη της

Εκτελεστικής Επιτροπής και διαλογική συζήτηση.

Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

-Την εισήγηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής

-Τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010

-Το άρθρο 76 παρ. 2 α του Ν. 3852/2010

-Το άρθρο 63 του Ν.3852/2010

-Το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας έτους 2017 το οποίο

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και το οποίο θα

διαβιβαστεί στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για τη συζήτηση αυτού και την

έκφραση γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 α του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια το Τεχνικό Πρόγραμμα θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου

Αίγινας για έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1/2016

Για πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Δήμαρχος

Τα Μέλη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΔΕΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Αντιδήμαρχοι

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας