Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου ” «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΑΙΓΙΝΑΣ»

ΑΔΑ: ΩΓΞΙΩ68-5Κ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 01/10/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11032
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμαρχος ΑΙΓΙΝΑΣ προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την
ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΑΙΓΙΝΑΣ» με προϋπολογισμό 60.000,00 € (48.387,10 + 11.612,90 ΦΠΑ
24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α1 τάξη και άνω).

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 60.000,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 32.977,62 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 5.935,97 €
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 5.837,04 €
Αναθεώρηση: –
Απολογιστικά : 3.636 ,47 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 11.612,90 €
2. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την με αρ. 99/2018, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης 2
(δύο) ημερολογιακούς μήνες.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, έντυπο
οικονομικής προσφοράς, κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας: Οινώνης 3, πόλη Αίγινας μέχρι τις
12/10/2018.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.aegina.gr & στο
ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχιακό
Κατάστημα, οδός Οινώνης 3, πόλη Αίγινας και το σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2297320060 Κα Ταλέβη Αγγέλα.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, για έργα
κατηγορίας Α1 και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

ΑΔΑ: ΩΓΞΙΩ68-5Κ4

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2% επί του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 967,74 ΕΥΡΩ
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί :
Α) Με το ποσό των 50.000,00 ευρώ από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , σύμφωνα
με την υπ' αρ. πρωτ. 3777/2-5-2018 πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και
Β) Με το ποσό των 10.000,00 ευρώ από ιδίους πόρου (σύμφωνα με την απόφαση
93/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του ΔΣ Αίγινας)
και έχει Κ.Α. 15.7331.02 στον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας οικ. έτους 2018.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μούρτζης Δημήτριος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας