Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η σχετική διακήρυξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 02/9/2020 και ώρα 15:00 (ΑΔΑΜ: 20PROC007190519)

  1. Διακήρυξη
  2. Μελέτη
  3. Κατευθυντήρια Οδηγία 23
  4. ΤΕΥΔ
  5. ΤΕΥΔ – Οδηγίες
Share