ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η σχετική διακήρυξη με αρ. πρωτοκ.: 11065/07-8-2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007213937

Σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη
  2. Μελέτη
  3. ΤΕΥΔ
  4. ΤΕΥΔ-Οδηγίες
  5. Κατευθυντήρια Οδηγία 23
Share