ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 21-5-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 5330

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
%) για την «προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους 2018-2019 (από υπογραφής
της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην σχετική διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού 81.182,80 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση για το έτος
2018 ύψους 62.000,00 € και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’
αριθμ. 26/2018 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου &
θεωρήθηκε αρμοδίως.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

22/5/2018

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

21/5/2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 22/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

12/6/2018, ώρα 15:00 ́

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον τύπο θα
βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της
προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το
Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες –
Τηλέφωνα 22973-20036, 20019. Επίσης, αντίγραφο της διακήρυξης παρέχεται,
με ελεύθερη πρόσβαση, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www. aegina. gr.
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δημήτριος Γ. Μούρτζης
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS MOURTZIS
Ημερομηνία: 2018.05.22 00:00:03 EEST
Αιτία: ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

………………………………………

προκήρυξη

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας