ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΟΧΕΙΑ»)

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η σχετική διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC007923465

Σχετικά αρχεία:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. ΤΕΥΔ
  4. Μελέτη
Share