Προμήθεια δύο (2) κλειστών φορτηγών τύπου VAN για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007714789).

Σχετικά αρχεία:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. Τεχνική Έκθεση – Μελέτη
  4. ΤΕΥΔ
  5. Οδηγίες ΤΕΥΔ
  6. Κατευθυντήρια Οδηγία 23
Share