ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  (21) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΟ ΚΕΠ, ΤΟ ΚΕΦ ,  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΔΑ:ΩΦΟΛΩ68-32Ν

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/νση: Διοκ/κών&Οικ/κών Υπηρεσιών  Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 2297320032
Email : promithies@aeginadimos.gr

Αίγινα, 09 /06/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 241/2016

Ο Δήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 2 και του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 “Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων”
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 και 10 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) ως αυτή προστέθηκε με την
παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α/23.12.08) και ισχύει
5. Την αρ. υπουργική απόφαση 35130/739-11/08/10 ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010(Αύξηση ορίου σε
20.000€ πλέον Φ.Π.Α)
6. Το άρθ. 58 & 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογιστικό)
8. Το υπ. αρ. πρωτ. 8061/01-06- 2016 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 16REQ004504424 σύμφωνα
με τo οποίo είναι απαραίτητο να γίνει συντήρηση 21 κλιματιστικών του κτιρίου που στεγάζεται ο
Δήμος Αίγινας και του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ, ΓΕΦ Αίγινας και το κτίριο Δημοτικού
Συμβουλίου Αίγινας.
9. Την 313/2016  Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
10. Την 50/2016 Απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση 1.302,00€
με ΦΠΑ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, με Κ.Α.:

02.10.6264 για την εργασία με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ” με
ΑΔΑ: Ω73ΠΩ68-ΧΜΒ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (21) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΟ ΚΕΠ, ΤΟ ΚΕΦ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
1.302,00 € με ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή. Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α 02.10.6264 του Προϋπολογισμού Έτους 2016
2. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ. αρ. 8061/01-06- 2016 Τεχνικής Έκθεσης

Ο Δήμαρχος
Μούρτζης Γ. Δημήτριος

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Αντιδημάρχου (κ. Δέδε Ευάγγελο)
3. Στον προϊστάμενο της δ/νσης της Αρμόδιας Υπηρεσίας (κ. Λορέντζο Α. )
4. Στον προϊστάμενο του τμήματος Λογιστηρίου (κ. Στενάκη Ευάγγελο)
5. Στο τμήμα λογιστηρίου (κ. Γλατζή Ευτύχιο)

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας