Διεξαγωγή Δημόσιας κλήρωσης για σύσταση Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                        Αίγινα 26/1/2018
Αρ. Πρωτ. : 1136

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το
αρθ. 22 του Ν 4441/2016 )
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας
Διαγωνισμών του έτους 2018 :
α) έργων, β) μελετών και γ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
Αίγινας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου , που αυτός
υποστηρίζει με μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του.
Αυτή θα αποτελείται ,σύμφωνα με την παρ 8 α του άρθρου 221 του Ν
4012/2016., από τρείς μηχανικούς της αναθέτουσας αρχής , με τους
αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας υπόψη και το υπ'αρ. πρωτ. 16356/25-1-
2018 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΩΝ)

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων
μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων,
για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη
στις ανωτέρω επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Μούρτζης Δημήτριος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας