Κλήρωση για ανάδειξη επιτροπής παραλαβής  έργου ( ορθή επανάληψη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ                   Αίγινα 19/1/2018
Αρ. Πρωτ. 830

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011
Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 4257/2014
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής
Παραλαβής του έργου ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ '' Αυτή θα αποτελείται ,
σύμφωνα με την παρ 1α του άρθρου 61 του Ν 4257/2014 ,από δύο
υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ
Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών , με τους
αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας υπόψη το υπ'αρ. πρωτ. 235457 /
8-12- 2017 έγγραφο του ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΩΝ) ,καθώς και σύμφωνα με την παρ 4 του άρθ. 61 του Ν 4257/2014
ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωματικό του.

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00
π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση
μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου και Δημοτικών Συμβούλων, για
την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος

Μούρτζης Δημήτριος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας