ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  & ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Οινώνης 3   18010 Αίγινα
Πληρ:2297022739    Ιωάννου Παύλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις σχολικές βιβλιοθήκες των 2 σχολικών μονάδων  για την υλοποίηση του έργου του ΠΔΕ της ΣΑΕ047 με κωδικό 2018ΣΕ4700021 με τίτλο “ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προϋπολογισμού 2.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄ αριθ. Πρωτ. 82/ 28-11-2018 (ΑΔΑΜ 18REQ004094431) πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την Σχολική Επιτροπή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Ασωμάτων έως την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στις 13:00 μ.μ., οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

Την οικονομική προσφορά

Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. Πρωτ. 82/ 28-11-2018 (ΑΔΑΜ 18REQ004094431)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.

Σαλπέα- Στάθη Αικατερίνη

***************************************

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις σχολικές βιβλιοθήκες των δύο σχολικών μονάδων

για την υλοποίηση του έργου του ΠΔΕ της ΣΑΕ047 με κωδικό 2018ΣΕ4700021 με τίτλο “ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προϋπολογισμού 3.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 6%

Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄ αριθ. Πρωτ. 81/ 28-11-2018 (ΑΔΑΜ 18REQ004094261) πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την Σχολική Επιτροπή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Ασωμάτων έως την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 στις 13:00 μ.μ., οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

Την οικονομική προσφορά

Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. Πρωτ. 81/ 28-11-2018 (ΑΔΑΜ 18REQ004094261)

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.

Σαλπέα- Στάθη Αικατερίνη

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας