Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αίγινα 25Iουλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ         Α.Π.: 11303
Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
3. κ. Πάλλη Στυλιανό
4. κ. Θεριανό Στυλιανό
5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους ­ μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του
Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 2), στις 29 Ιουλίου 2016,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 ́ για να συζητήσουμε το πιο
κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 56/ 7­

11­1997 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος

“Εστιατόριο – Σνακ Μπαρ”, του κ. Πετρά Δημητρίου του

Γεωργίου, στη συμβολή των οδών Π. Ηρειώτη και Βασ.

Γεωργίου Α’ στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν του

υπηρεσιακού σημειώματος της κ. Αναστασάκη Μαρίας.

4.

5.

Ο

Πρόεδρος της

Κοινοποίηση: Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Κωνσταντίνος

Γεννίτσαρης

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας