Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20/07/2021 – 10:00πμ)

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για τη χρήση παιδικών χαρών κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 9257/09.07.2021 εισήγησης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share