Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

Μετά τη ματαίωση της κατά την 4η Μαΐου 2020 προγραμματισμένης συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, ύστερα από την αρ. πρωτ. 16/29-04-2020 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία , καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση στις 11 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45 που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, που είναι τα εξής :

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)

1. «’Εγκριση δαπάνης 150€ για την επίδοση αγωγής κατά του Κωνσταντίνου Μαράκη ( ή Μαράτση) με τις διατάξεις περί αγνώστου διαμονής».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

1. « Επανυποβολή του προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ταρσίτσας Θωμαϊδου έτους 2020 προς έγκριση, λόγω λάθους εκ παραδρομής στο σύνολο του ΚΕΦ Β ΄ των εξόδων (προηγούμενη λανθασμένη εγγραφή: 30.000€, σωστή εγγραφή : 21.000€)».

 

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share