Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                        Αίγινα, 11-10-2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ            Αρ. Πρωτ: 28

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 09 η

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής &
Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 15 Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
1. Λήψη απόφασης κατόπιν υποβολής αιτημάτων από τον κ. Τζώνη Γεώργιο
σχετικά με το μίσθιο ισογείου καταστήματος (κρεοπωλείο) επί της οδού Λ.
Δημοκρατίας. (σχετ. η υπ.αρ. 12/2018 απόφαση)
2. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π&Α ΚΑΠΠΟΥ
1. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του αγροτεμαχίου εκτάσεως
8.504,50 τ.μ στην περιοχή Λεοντίου Αίγινας, όπου έχει κατασκευαστεί η
κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Νήσου Αίγινας και την αναδρομική απόδοση
μισθίων στο Κληροδότημα από την ημερομηνία υπογραφής της
προγραμματικής σύμβασης κατασκευής της κεντρικής δεξαμενής (σχετ. η υπ.
αρ. 5/2018 απόφαση και το υπ. αρ. πρωτ. 39650/2676/23-8-2018 έγγραφο της
Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών)
2. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

2

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας