Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                            Αίγινα, 08-03-2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ    Αρ. Πρωτ: 11

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 4 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 4 η τακτική συνεδρίαση της
Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ.
Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 12 Μαρτίου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ προς συζήτηση και λήψη απόφασης των
παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επωφελέστερης αξιοποίησης του οικόπεδου
επιφανείας 91,20 τ.μ της οδού Χορμοβίτου 272 στον Πειραιά κατόπιν κατεδάφισης
του επικινδύνου ισογείου κτίσματος επιφανείας 69,46 τ.μ και του υπ. αρ. πρωτ.
89048/5442/2018 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών.
2. Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης σε εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο
όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστούν οι υπ αρ.
95/2008 και 33/2009 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Νίκαιας σχετικά με την απόδοση
οφειλόμενων μισθωμάτων στο Κληροδότημα από παλαιούς μισθωτές του ισογείου
και α΄ ορόφου του ακινήτου της οδού Αντιοχείας 4 και Βρυούλων στη Νίκαια.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ
1. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 951,00 ευρώ για την εξόφληση κοινοχρήστων
που αφορούν δαπάνες ιδιοκτητών για το διαμέρισμα της οδού Σόλωνος 40 στην
Αθήνα
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
1. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 53,03 ευρώ από συνολικό ποσό 106,06 ευρώ
για την εξόφληση κοινοχρήστων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 για το
διαμέρισμα της οδού Ιακωβάτων 44-46 στην Αθήνα που έχουμε εξημισίας με τους
κληρονόμους του Τζώνη Αντωνίου.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας