ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ Πέμπτη  14 – Φεβρουαρίου – 2019 και ωρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο. κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Μούρτζη Αντώνιος.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Πέμπτη  14 – Φεβρουαρίου – 2019,  και ώρα 11:00΄
π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια
επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον δημόσιο ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση και λειτουργία κεντρικών
δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας», μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 68944/2018. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 14809/20-12-2018 διακήρυξη
.

2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού
του Δήμου Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 .

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής
Ευάγγελος Δέδες.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας