ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 23 – Ιανουαρίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο  κ.  Ζορμπά Ιωάννη   κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  23 – Ιανουαρίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018 (Π.Ο.Ε ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) .

2.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την κατακύρωση ως προσωρινού ανάδοχου της προμήθειας “ Προμήθεια υδρομέτρων έτους 2017 ”.

3. Έγκριση της υπ. αριθμ. 21/2018 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για την άμεση αποκατάσταση βλάβης του αντλητικού συγκροτήματος και της διακοπής υδροδότησης στη θέση Νταμάρι της Δημοτικής κοινότητας Μεσαγρού του δήμου Αίγινας .

4.  Εντολή για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Τακτικού  Διοικητικού Πρωτοδικείου  κατά των  υπ αριθ. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144/2017 αποφάσεων επιβολής προστίμων του Λιμενάρχη Αίγινας .

5. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 .

6. Ορισμός διαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος μας για τις ανάγκες του όπως διαχείριση, μισθοδοσία, μηχανήματα POS για την ηλεκτρονική πληρωμή, στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στο υποκατάστημα  Αίγινας.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας