ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΘΕΜΑ. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την ΄΄προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ για το έτος 2020 – 2021 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες).
2. ΘΕΜΑ. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2020 – 2021 (από υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες).
3. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ” προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).
4. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 48/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας για την έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020.
5. ΘΕΜΑ. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου.
6. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτου Δημότη μας με αναπηρία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share