Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/6/2021 – 13:00)

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 09 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “Εγκατάσταση Συστήματος Πυρασφάλειας στο Σ. Μ. Αίγινας”, προϋπολογισμού 41.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 9.870,97 €) και Γενικό Σύνολο 51.000,00 €.”

3. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Συντήρησης Παιδικών Χαρών Νήσου. Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης για την 2η παράταση προθεσμίας που αφορά την “Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χάρων του Δήμου Αίγινας”

5. Λήψη απόφασης για την διαγραφή των βεβαιωτικών καταλόγων α) 238/2020/οικονομικό έτος 2021- Ενοίκια από αστικά ακίνητα μηνός Οκτωβρίου 2020 και β) 239/2020/οικονομικό έτος 2021- Ενοίκια από αστικά ακίνητα μηνός Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το υπ αριθ. Πρωτ. 7479/04-06-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, Τμήμα Εσόδων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share