Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Ο.Ε. την 3/4/2017

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε                  03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017      ΔΕΥΤΈΡΑ     11.00΄ π.μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 31-03-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 3539
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη
κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου).
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  03 – ΑΠΡΙΛΙΟΥ –  2017 , ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

2. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

3. Έγκριση της  υπ. αριθμ. 1703/2017  απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση στην Χρυσούλα Λαμπαδαρίου για την κατεπείγουσα προμήθεια (1) ενός υδρομετρητή στην θέση ΛΕΟΝΤΙ – ΑΙΓΙΝΑΣ.

4. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου κ. Δέδε Ευάγγελου για την υπογραφή Αποφάσεων Ανάληψης Πίστωσης  (Α.Α.Υ) ύστερα από απόφαση της Ο.Ε για την έγκριση και διάθεση της πίστωσης αυτής σύμφωνα με το Π.Δ 80/2017.

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της αρμοδίας επιτροπής για την εξέταση της ενστάσεως των ΕΛΤΑ κατά της διακήρυξης με Αριθμ. 3249/24-3-2017 για το συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «αποστολή των ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Αίγινας και της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας έτους 2017-2018.

6. Ανανέωση της υπ. αριθμ. 93/2016 απόφασης της Ο.Ε που αφορά τον ορισμό Διαχειριστών του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί ο Δήμος μας στην Ε.Τ.Ε Αίγινας για την εξυπηρέτηση πελατών του Δήμου ως προς την εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου.                                                                                                                                                             2.   Γραφεία Αντιδημάρχων.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας