Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28 Μαρτίου 2023 – 12:00μ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 28η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00,  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την πραγματοποίηση κοινής δράσης συγκέντρωσης τροφίμων και φαρμάκων, προς ενίσχυση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου  Αίγινας, η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των εκατόν είκοσι ενός ευρώ (121,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023 και ειδικότερα από τον Κ.Α. 02.10.6473.01 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»

2. Αποδοχή της Γ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους 

3. Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.350.000,00 € με το ΦΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας» 

4. Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 1.350.000,00 € με το ΦΠΑ , για τη εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών Δήμου Αίγινας» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ) στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης » 

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, διαμονής και διατροφής τριμελούς επιστημονικής ομάδας του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά για την ανάγκη αξιολόγησης μαθητών των σχολικών μονάδων του Δήμου  Αίγινας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share