Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την “Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων των 1100 lit και Μεταλικών Επιστυλίων Κάδων ” προϋπολογισμού : 59.302,50 € (πλέον Φ.Π.Α.).

2. ΘΕΜΑ. Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού πλαζ στη θέση Λουτρά Σουβάλας της Δ.Κ Βαθέως Αίγινας.

3. ΘΕΜΑ. Κατακύρωση των πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου.

4. ΘΕΜΑ. Εγκριση α) της απευθείας ανάθεση β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών γ) την διάθεση πίστωσης δ) την έγκριση δαπάνης ύψους 29.803,40€ με ΦΠΑ του κωδικού αριθμού δαπανών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, Κ.Α.Ε. 25.7131.05 για την προμήθεια των δύο ηλεκτρομαγνητικών υδρομέτρων (δύο νέες παροχές 8΄΄) όπου θα τοποθετηθούν στο νέο φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ στο Πέρανυ Σαλαμίνας για να μετρά την παροχή ύδατος που περνά από την Σαλαμίνα προς την Αίγινα στην ΕΥΔΑΠ λόγω του κατεπείγοντος εξαιτίας της επικείμενης σύνδεσης της Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ και εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΕΥΔΑΠ αποτελεί τον αποκλειστικό προμηθευτή των εν λόγω παροχών και ε) Την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα της ΕΥΔΑΠ είναι αδύνατη καθώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά.

5. ΘΕΜΑ. Παροχή εντολής στη Δικηγόρου του Δήμου μας για την Άσκηση ή μη Εφέσεων κατά 1) Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 2) ΥΠ.Ε.Κ.Α Υπουργείου Ενεργείας Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών 3) του Δήμου Πειραιά και 4) και των αποφάσεων 1391-1392-1393-1394-1395 / 2018 αποφάσεων Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης

Δήμαρχος

Share