Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (14/05/2021 – 10:00πμ)

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 14 Μάιου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για τη  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104853/2020, για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ” προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).

2. Αποδοχή της Ε’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους

3. Αποδοχή της κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

4. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 25/2021 απόφασης του Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Δ.Λ.Τ. Αίγινας

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5831/06-05-2021 για την διενέργεια έκτακτης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την Πέμπτη 03 – Ιουνίου – 2021.

6. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5966/10-05-2021 

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών για το έτος 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share