Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (18-Ιαν-2022 14:00) (ενημ. αλλαγή ώρας από 10πμ σε 2μμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 18 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την 2η περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας.

2. Έγκριση της υπ’ αρ. 129/2021 και ΑΔΑ 6Μ2ΧΟΛΤΠ-ΗΥΘ απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2022 .

3. Έγκριση της υπ’ αρ. 128/2021 με ΑΔΑ ΩΖΩΟΟΛΤΠ-4ΠΓ αποφάσεως του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022.

4. Έγκριση αποδοχής της οριστικής υποβολής λόγω αδυναμίας του συστήματος να αναγνωρίσει την ηλεκτρονική προσφορά με α/α 259131 στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 145694 του Δήμου Αίγινας, για την προμήθεια με τίτλο “Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αίγινας”. Σχετικό και το υπηρεσιακό σημείωμα με αριθ. Πρωτ. ΥΨηΔ 14/01/2022 Α.Π 1228 ΕΞ 2022 από την Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης (ΕΣΗΔΗΣ)

5. Λήψη απόφασης για την 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ Αναβάθμιση Ελευθέρων Χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινα

6. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Φ.Ε.Κ. 166/τ. Α΄/10.09.2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share