Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής την 1η/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αίγινα, 27-01-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                Αρ. πρωτ.: 903
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:

1. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη. 2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  3. κ. Ζορμπά Ιωάννη. 4. κ. Πάλλη Στυλιανό. 5. κ. Θεριανό Στυλιανό. 6. κ. Πούντο Ιωάννη

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την 1η Φεβρουαρίου 2017 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

 1. Εγκρίσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών προϋπολογισμού 2017 .

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που συντάχθηκε για την ΄΄προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών απαραίτητων για την καλή λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το έτος 2017 – 2018΄΄ .

 1. Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2017 – 2018΄΄ .

 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της ¨προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας ΄΄ για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού και μέχρι της ολοκληρώσεως της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου με οχηματαγωγά πλοία ΄΄ για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού και μέχρι της ολοκληρώσεως της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας

 1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

 1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Αίγινας.

 1. Αποδοχή Δωρεάς 1.000,00 € από τον κ. Αχιλλέα Παπαδόπουλο, για την επισκευή του Τοπικού Κοινοτικού καταστήματος Πέρδικας Αίγινας.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.

Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση

1. Γραφείο Δημάρχου.

 1. Γραφεία Αντιδημάρχων.
 2. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.
Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας