Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Ο.Ε. την  13/9/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 09-09-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.: 13592
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.  κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
2.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3.  κ. Ζορμπά Ιωάννη.
4.  κ. Πάλλη Στυλιανό.
5.  κ. Θεριανό Στυλιανό.
6.  κ. Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 13η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ μ.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016.

2. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016

3. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ. Αριθμ. ΔΔΠ 1114/2016 διαταγής πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατόπιν αιτήσεως
της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Αικατερίνη Σακελλίου και Σία Ο.Ε”.

4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ. Αριθμ. ΔΔΠ 1115/2016 διαταγής πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατόπιν αιτήσεως             του “Ελευθερίου Σακελλίου του Νικολάου”.

5. Λήψη απόφασής περί εξουσιοδοτήσεως της Δικηγόρου του Δήμου για την κατάθεση έφεσης στην υπ αριθμ 1304/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασίας μισθωτικών διαφορών).

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.                                                              Ευάγγελος Δέδες.
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.                                               Αντιδήμαρχος.
4.   Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας