Πρόσκληση Συνεδρίασης Ο.Ε  στις 8/8/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικης Επιτροπης Την 8η ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 1100΄ π.μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 04-08-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                               Αρ. πρωτ.:9897
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη   κ.  Μούρτζη Γεώργιο  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 8η ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 .

2. Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2017 .

3.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “ Ασφαλτομίγματος για την συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας ”.

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια  “ Λαμπτήρων για το δημοτικό και κοινοτικό φωτισμό του Δήμου Αίγινας ”.

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του Δήμου που αφορά την εξέταση της ενστάσεως της Χ. Χριστάκης & Σία Ο.Ε κατά της υπ. αριθμ. 114/2017 αποφάσεως της Ο.Ε  υπ. αριθμ. 114/2017 που αφορά τη κατακύρωση του πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την την προμήθεια Μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 LT.
6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ένταξη στο Ειδικό Επαγγελματικό Τιμολόγιο για τέλη ύδρευσης που ισχύει το Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

7. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

8. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά των 1) Ιωάννη Λυκούρη και 2) Βασιλείου Λυκούρη και κατά των υπ’ αριθ. 1782/2016, 3002/2016, 220/2017 και 219/2017 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (δικάσαντος ως Εφετείου).

9. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη έφεσης κατά του Κων/νου Παλαμίδη και κατά της υπ’ αριθ. 1321/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.
10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος υπ αριθμ 00090/03-07-2017 για τον Ηλεκτροφωτισμό νέας παροχής ισχύος 800 ΚVA στην Περιοχή Λεοντίου (Δεξαμενές Λεοντίου).

11. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.

12. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης έτους 2017.
13. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση δημοτικών δρόμων και αποκατάσταση ζημιών από την τοποθέτηση νέων παροχών.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας