Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (16/02/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 16 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση της υπ’ αρ. 08/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την κατάρτιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2021 και ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης για το ίδιο έτος .

2. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4745/2020 (Φ.Ε.Κ. 214/τ. Α΄/06.11.2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4745/2020 (Φ.Ε.Κ. 214/τ. Α΄/06.11.2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Υποβολή πρότασης με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση μεσώ Αναπλασάσης Κοινοχρήστων χώρων στον Δήμου Αίγινας” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019”, Β΄ Πρόσκληση, του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΜΈΤΡΟ 1 (Σύνθετες αναπλάσεις).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share