Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/03/2021 – 12:00μμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 22 Μαρτίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα έναρξης 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το έργο “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

2. Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας» στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού κατακύρωσης, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για τον ηλεκτρονικο διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ) και την επιλογή αναδόχου για την Ομάδα Α “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (ΓΆΛΑ) δύο ετών”, για το Δήμο Αίγινας & το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας”.

4. Αποδοχή της Γ΄ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

5. Περί έγκρισης του πρακτικού II που συντάχθηκε για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, του έργου: «Αναβάθμιση Ελευθερών χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας », προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share