Οργανόγραμμα Υπηρεσιών Δήμου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

 1. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου

  • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

  • Γραφείο ειδικών συμβούλων και συνεργατών

   – Κάππου Σοφία

  • Τύπου και Δημοσίων σχέσεων

   – Καλοκέντης Γεώργιος κλάδου ΤΕ Διοικητικού   τηλ. επ. 22973 20045

 2. – Τσάμη Αλεξάνδρα κλάδου ΠΕ Δικηγόρων

 3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

  • Γραφείο προγραμματισμού, ανάπτυξης και οργάνωσης

  • Γραφείο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

   – Σακελλίων Νικόλαος κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

  • Γραφείο Διαφάνειας

   – Σακελλίων Νικόλαος κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης

  • Γραφείο αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας

  • Γραφείο γεωργικής ανάπτυξης

  • Γραφείο αδειοδοτήσεων τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων

   – Αναστασάκη Μαρία κλάδου ΠΕ Δασολόγων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  • Τμήμα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας και εθελοντισμού

  • Γραφείο πολιτικής προστασίας

  • Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης

,

Τμήμα πρασίνου

Τμήμα πολεοδομίας

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

  Προϊσταμένος : Προϊστάμενος ορίζεται ο κ. Βλαστός Νικόλαος κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών , τηλ επ. 22970 20061

   • Τμήμα τεχνικών έργων και οδοποιίας

   • Τμήμα αποχέτευσης και ύδρευσης

  • Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικό και συγκοινωνιών

   ,

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας

  Προϊσταμένος : Καλοκέντης Γεώργιος  κλάδου ΤΕ  Διοικητικού με τον Β΄ βαθμό

  • Γραφείο κοινωνικής πολιτικής, δημόσιας υγείας και ισότητας των φύλων

   – Χατζίνα Σοφία κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας

  • Γραφείο παιδείας, δια βίου μάθησης

  • Γραφείο πολιτισμού – αθλητισμού

  • Γραφείο παιδικών σταθμών

   ,

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

  Προϊστάμενος :  Λορέντζος Αθανάσιος κλάδου ΠΕ Διοικητικού,

   • Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας και διοικητικής μέριμνας

    Προϊσταμένη :   Καρακάση Αλεξάνδρα κλάδου ΔΕ Διοικητικού

   • Τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων του Δήμου

    – Λορέντζος Αθανάσιος κλάδου ΠΕ Διοικητικού

   • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, ληξιαρχείου και αλλοδαπών

    – Γκαρής Στυλιανός κλάδου ΔΕ Διοικητικού    τηλ. επικ. 22970 20053

    – Αθερινός Ελευθέριος κλάδου ΠΕ Διοικητικού , τηλ. επικ. 22970 20023-24

   • Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

    – Κοντορούδα Μαρία κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεως Πολιτών

    – Κουμερτά Σταματίνα κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεως Πολιτών

    – Πέππα Βασιλική κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεως Πολιτών

   • Τμήμα προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών και αποθήκης

Προϊστάμενος ¨:     Στενάκης Ευάγγελος κλάδου ΔΕ Διοικητικού,  τηλ. επ. 2297020033

  • Τμήμα εσόδων & περιουσίας
   Προιστάμενος : Γλατζής Ευτύχιος  κλαδου ΔΕ1 Διοικητικού με τον Γ βαθμό

  • – Μαρμαρινού Ζωή κλάδου ΠΕ Διοικητικού   22970 20065

   – Λαζάρου Αικατερίνη κλάδου ΔΕ Διοικητικού

  • Τμήμα ταμειακής υπηρεσίας

   Προϊσταμένη :  Βαλάσκα Ευσταθία κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων  τηλ επ. 22973 20042