Πολιτικός Γάμος

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΕΣ

Η Άδεια Γάμου εκδίδεται για κάθε ενδιαφερόμενο στο Δήμο της τελευταίας κατοικίας.

 1. Αίτηση
 2. Δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα (1 φύλλο)
 3. Παράβολο € 15,00 από ΔΟΥ
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ότι :

Α) Δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που

πρόκειται να παντρευτώ (στοιχεία μέλλοντος συζύγου) κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1354,1356, 1357, 1359, 1360 και 1365 του Α.Κ.

Β) Είμαι μόνιμος κάτοικος Αίγινας (Δ/νση ……..)

Γ) Πρόκειται να τελέσω πρώτο ή δεύτερο γάμο κλπ

7. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους (το αντίγραφο που αναφέρει για « Άδεια Γάμου») ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου στην οποία αναφέρεται η λύση του

8. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος

9. Για ανήλικους, πρέπει να υπάρχει η γονική συναίνεση

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Προϋπόθεση απαραίτητη, να παραμείνουν τουλάχιστον 10 ημέρες στον τόπο.

 1. Αίτηση
 2. Δημοσίευση σε μία ημερήσια εφημερίδα (1 φύλλο)
 3. Παράβολο € 15,00 από ΔΟΥ
 4. Διαβατήριο
 5. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (επίσημα μεταφρασμένη)
 6. Βεβαίωση από Προξενείο ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (επίσημα μεταφρασμένη)
 7. Διαζευκτήριο για χωρισμένους ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εφόσον υπάρχει θάνατος (επίσημα μεταφρασμένα)
 8. Όταν φιλοξενούνται, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 εκείνου που τους φιλοξενεί
 9. Όταν κατάγονται από χώρες εκτός ΕΕ, απαιτείται Άδεια παραμονής σε ισχύ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της Άδειας Γάμου, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την Ταυτότητά του
 • Η Άδεια Πολιτικού Γάμου εκδίδεται σε 8 ημερολογιακές ημέρες
 • Οι δύο μάρτυρες πρέπει να έχουν μαζί τους τα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας

…………………………………

Σημαντική διευκρίνιση για την επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων

Τα ξενόγλωσσα κείμενα πρέπει να είναι σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Περιφερείας.

Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους.

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, απαιτείται θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (συγκεκριμένα από το τμήμα διεθνών σχέσεων).

Η Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά πρέπει να είναι θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης είτε από Έλληνα δικηγόρο.

Όσο αφορά στην δήλωση του γάμου στην Εφορία, από εδώ και στο εξής, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με τα ληξιαρχεία θα επικαιροποιεί σε συχνά χρονικά διαστήματα τις μεταβολές των στοιχείων των φορολογουμένων ενώ το taxisnet θα ενημερώνεται αυτόματα. Έτσι δεν θα χρειάζεται πλέον η δήλωση γάμου στην εφορία αλλά θα γίνεται αυτόματα.

………………………………………

Share