Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/6/2021 – 13:00)

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 09 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “Εγκατάσταση Συστήματος Πυρασφάλειας στο Σ. Μ. Αίγινας”, προϋπολογισμού 41.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 9.870,97 €) και Γενικό Σύνολο 51.000,00 €.”

3. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Συντήρησης Παιδικών Χαρών Νήσου. Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης για την 2η παράταση προθεσμίας που αφορά την “Προμήθεια & Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χάρων του Δήμου Αίγινας”

5. Λήψη απόφασης για την διαγραφή των βεβαιωτικών καταλόγων α) 238/2020/οικονομικό έτος 2021- Ενοίκια από αστικά ακίνητα μηνός Οκτωβρίου 2020 και β) 239/2020/οικονομικό έτος 2021- Ενοίκια από αστικά ακίνητα μηνός Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το υπ αριθ. Πρωτ. 7479/04-06-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, Τμήμα Εσόδων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28/5/2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 28 Μάιου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.

2. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 6711/20-05-2021 «Κάλυψη δαπάνης προσφοράς βιβλίου ως αναμνηστικό δώρο στους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου».

3. Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πινάκα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”.

4. Παράταση προθεσμίας του έργου « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις ».

5. Παράταση προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού της νήσου Αίγινας”.

6. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας Πλαστικών κάδων Απορριμμάτων των 1100 LT, 660 LT, 50 LT και μεταλλικών επιστύλιων κάδων, προϋπολογισμού 38.125,00 € με ΦΠΑ 24% 9.150,00 € ήτοι Γενικό Σύνολο 47.275,00 €.

7. Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος 

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (18/5/2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 18 Μάιου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης Δ.Σ του Δ.Λ.Τ. Αίγινας με αριθ. 39.2021 απόφασης, αναφορικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ. απόφασης 28.2021 περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2021

2. Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αίγινας ισολογισμού χρήσης 2019

3. Έγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “ Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία .”

4. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (14/05/2021 – 10:00πμ)

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 14 Μάιου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για τη  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης πρακτικών που συντάχθηκαν, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικο διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104853/2020, για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας “ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΗ ΑΙΓΙΝΑ ” προϋπολογισμού : 192.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α).

2. Αποδοχή της Ε’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους

3. Αποδοχή της κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

4. Περί έγκρισης της υπ’ αρ. 25/2021 απόφασης του Δ. Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά την Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Δ.Λ.Τ. Αίγινας

5. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5831/06-05-2021 για την διενέργεια έκτακτης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την Πέμπτη 03 – Ιουνίου – 2021.

6. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. Πρωτ. 5966/10-05-2021 

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών για το έτος 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (26/4/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 26 Απριλίου 2021, ημέρα ΜΕΓΆΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 

2. Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

3. Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

4. Μείωση τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε πληττόμενες λόγω της πανδημίας Covid-19 επιχειρήσεις .

5. Επικαιροποίηση της απόφασης Ο.Ε 91/2020 σκέλος Α, με θέμα “Ανάθεση στον Δικηγόρο κ. Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα για την άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιρειών α) Energa Power Trading Α. Ε. Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας, β) Κεντωρ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενεργείας Α. Ε., γ) Νέα Εφαρμογή Α. Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Α. Φ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (22/04/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 16η Κατεπείγουσα δια Περιφοράς Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 22 Απριλίου 2021 μέσω  τηλεδιάσκεψης.

Share

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/4/2021 – 10:00πμ)

Σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 22-04-2021 και ώρα 10:00 ́ π.μ, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας):

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Πέμπτη 22-04-2021 και ώρα 10:00 ́ π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον γραμματέα της Οικονομικής  Επιτροπής, κ. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δενδιαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Οικονομικής. Επιτροπής

1. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 30/19-04-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την Α ́ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share