Οικονομική Επιτροπή

Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13/4/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 13 Απριλίου 2021, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη  αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2013.

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την “ Προμήθεια δυο κλειστών φορτηγών τύπου van” προϋπολογισμού: 42.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

3. Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ12 (Αρ. Πρωτ. 18215/29-09-2020) με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών. ( Μελέτη 53/2021).

4. Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς καταλόγους οφειλετών του Δήμου μας ως εκ παραδρομής χρέωση οφειλής.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/4/2021 – 10:30πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 09 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10.30 ́ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Περί έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό αριθ. 104695/2020, για την επιλογή αναδόχου της Προμήθειας υλικών ύδρευσης και υδρομέτρων Εκτιμώμενης αξίας 358.714,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Αποδοχή δωρεάς ακινήτων και καταχώρηση αυτών στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου Αίγινας κατόπιν αίτησης των δωρητών.

3. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω Διαρροής.

4. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (02/04/2021 – 12:00μμ)

Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 02 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 12.00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Αιγινήτισσα της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

2. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Κλήμα – Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας.

3. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση Λουτρά της Τ.Κ Βαθέως Αίγινας. .

4. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος πλαζ στη θέση παραλία Βαγίας της Τ.Κ Μεσαγρού Αίγινας.

5. Δεύτερη Παράταση της υπ. αρ. 15385/02-12-19 σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Μεταφορά Ογκωδών Υλικών Νήσου Αίγινας” από την ημερομηνία λήξης της πρώτης παράτασης, στις 02/04/2021 και έως τις 02/07/2021

6. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Δήμου μας ποσού 83.800,00 € προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωνοϊού COVID – 19

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/03/2021 – 10:00πμ)

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ) την 29 Μαρτίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ01 (Αρ. Πρωτ. 14573/24-7-2020) με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μελέτες 40 και 44).

2. Έγκριση μελέτης και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ03 (Αρ. Πρωτ. 14574/24-7-2020) με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στις υποδομές διαχείρισης  υδάτων και λυμάτων» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον»του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μελέτη 17).

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ05 (Αρ. Πρωτ. 14575/24-7-2020) με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μελέτη 103/2018 Αποφ. Δ.Σ 197/2018)

4. Έγκριση μελετών και συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ08 (Αρ. Πρωτ. 19576/19-10-2020) με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (Μελέτες 37 και 42).

5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση ΑΤ11 (Αρ. Πρωτ. 14578/24-7-2020) με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” για το έτος 2021 από μήνα Ιανουάριο έως Μάρτιο 2021 .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (19/03/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 19 Μαρτίου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση των πρόσθετων προσόντων που διατυπωθήκαν για τις θέσεις τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021.

2. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού στο Δήμο Αίγινας για τα έτη 2022 – 2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4590/2019 (Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α΄/07.02.2019).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/03/2021 – 12:00μμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 22 Μαρτίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα έναρξης 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το έργο “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

2. Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αίγινας» στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού κατακύρωσης, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για τον ηλεκτρονικο διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ) και την επιλογή αναδόχου για την Ομάδα Α “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (ΓΆΛΑ) δύο ετών”, για το Δήμο Αίγινας & το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας”.

4. Αποδοχή της Γ΄ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

5. Περί έγκρισης του πρακτικού II που συντάχθηκε για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, του έργου: «Αναβάθμιση Ελευθερών χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας », προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share