ονοματοδοσία

Πρόταση ονοματοδοσίας τμήματος δρόμου στην μνήμη Γεώργιου Αλυφαντή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-.-.-.-.-.-.-

Α π ό σ π α σ μ α

από το υπ’ αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. αποφ. 31/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η

Πρόταση ονοματοδοσίας τμήματος δρόμου στην μνήμη Γεώργιου Αλυφαντή (σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Σήμερα την 08η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε δημόσια Συνεδρίασή του στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1660/04.02.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας. Continue reading

Share