εκδοσή πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από το, Τμήμα Δημοτολογίω, που εδρεύει στο Δημαρχείο Αίγινας ( Οινώνης 2 – ισόγειο ) 

  • Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται στην υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω Οικογενειακή μερίδα (Ο.Μ).
    [Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε παραγγελία εισαγγελέα όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].
  • Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 8.00-14.00
  • Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ σε ιδιωτικά Fax για τους εξής λόγους:

α. για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,

β. το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας