Ανάδειξη μελών Επιτροπής  προσωρινής παραλαβής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ                          Αίγινα 18 /1 /2018
Αρ. Πρωτ. 790

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το
αρθ. 22 του Ν 4441/2016 )
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή
Παραλαβή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αυτή θα αποτελείται ,σύμφωνα με την παρ 8 α του άρθρου 221 του Ν
4412/2016.,από τρείς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής , με τους
αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας υπόψη και το υπ'αρ. πρωτ. 235457/ 8-12-
2017 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ)

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών
υπαλλήλων του Δήμου και υπαλλήλων της Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών
Δήμων, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Μούρτζης Δημήτριος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας