Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του τρέχοντος Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο η κάλυψη των παρακάτω κενών οργανικών θέσεων του Δήμου μας με μετάταξη από άλλους δημόσιους φορείς και συγκεκριμένα:

  • ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
  • ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ38 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
  • ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις του δημοσίου φορέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κάλυψη των ανωτέρω κενών οργανικών θέσεων του Δήμου μας με μετάταξη, κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως & 14 Δεκεμβρίου 2020, στη σχετική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4674/2020, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο. Σχετική η υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 660 /οικ. 22308/4.12.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΓ).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας, στα τηλ. 22973-20034 και 20019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Share