Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε ότι στην διακήρυξη που αναρτήθηκε και αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:20PROC007888293 2020-12-18) με τίτλο: «Προμήθεια καθιστικών» και αρ. πρωτ. διακήρυξης 18308/18-12-2020, εκ παραδρομής, στο άρθρο 7 αναφέρεται ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (για όσους αποστείλουν την προσφορά τους ταχυδρομικώς ή με courier) η Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 αντί του ορθού Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Share