ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της παρ 11του άρθρου 221 του Ν 4412/2016
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ». Αυτή θα αποτελείται ,σύμφωνα με την παρ 11 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 ,από τρεις υπαλλήλους ΠΕ ,ΤΕ Μηχανικών, με τους αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρ. πρωτ. 806334/6-12-2019 έγγραφο του ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ)

Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12: 00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου και υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας