ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2021 (ενημ. 8/12/2021)

Ο Δήμαρχος Αίγινας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021, για τη πρόσληψη προσωπικού με τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – Περίοδος 2021-2022». Tα αποτελέσματα είναι αναρτημένα και στη Διαύγεια χωρίς ονόματα, αλλά με τους αριθμούς των ταυτοτήτων των υποψηφίων.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@ asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αναρτήσει τους πίνακες προσληπτέων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΠΕ Νηπιαγωγών (Προσλαμβάνεται ο πρώτος/η)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ( Προσλαμβάνονται οι 4 πρώτοι/ες)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 :ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ( Προσλαμβάνονται οι 3 πρώτοι/ες) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11/11/2021)
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 :ΔΕ32 Μαγείρων ( Προσλαμβάνεται ο πρώτος/η) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08/12/2021)
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 :ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/ Τραπεζοκόμων (Προσλαμβάνεται ο πρώτος/η)
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 :ΥΕ Καθαριστών/τριων ( Προσλαμβάνονται οι 2 πρώτοι/ες)
ΠΙΝΑΚΑΣ 7:Απορριπτέοι ΠΕ Νηπιαγωγών
ΠΙΝΑΚΑΣ 8:Απορριπτέοι ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
ΠΙΝΑΚΑΣ 9:Απορριπτέοι ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
ΠΙΝΑΚΑΣ 10:Απορριπτέοι ΔΕ32 Μαγείρων
ΠΙΝΑΚΑΣ 11:Απορριπτέοι ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/ Τραπεζοκόμων

Share