ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 697/2019 –  ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΝΑ,                               5/9/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ.: 10816
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 697/2019

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87), όπως αντικαταστάθηκε από
την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ Ά/133),
αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το
άρθρο 5 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Ά/134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Ά/107) και τις παραγράφους 3 ε’ του άρθρου 3 του
Ν.4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις
εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης του Ν.4046/2012» (ΦΕΚ Ά/40), αναφορικά με την
Αντιμισθία.
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 σύμφωνα με τα
οποία ο πληθυσμός του Δήμου Αίγινας ανέρχεται στους 13.056 κατοίκους.
4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αίγινας μπορεί να οριστούν έως τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
5. Την υπ’ αριθμ. 82 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Π.: 59633/20.08.2019 και
ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ με τίτλο «Ορισμός Αντιδημάρχων».
6. Το από 31/8/2019 Πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Αίγινας για την Δημοτική
περίοδο 2019-2023.
7. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αίγινας (ΦΕΚ 518/ τ. Β΄ 28.02.2014).
8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.
9. Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ι) Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Αίγινας με θητεία από 5/9/2019 έως 31/8/2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες
αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:
Α) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής τον κ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΤΕΡΟΥΔΗ
του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, εκτός της μέριμνας
και διαχείρισης των κοιμητηρίων, καθώς και την συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των
λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων και εκτός της εποπτείας του
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
2. Την εποπτεία των έργων που αφορούν στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση
του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου καθώς

ΑΔΑ: ΩΕ7ΥΩ68-ΩΕΑ
και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών
χώρων της περιοχής.
3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
4. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Β) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του
Ευαγγέλου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών εκτός τις αρμοδιότητες του
Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης και από του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και
Συγκοινωνιών την συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των
οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και του φωτισμού για την ανάδειξη των
δημοτικών κτηρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, καθώς και την
επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για την ρύθμιση
της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
2. Τη μέριμνα και διαχείριση των κοιμητηρίων, καθώς και την συντήρηση/κατασκευή των
τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
4. Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, της μέριμνας των
αδέσποτων ζώων, της διαχείρισης βοσκοτόπων κι ότι αφορά την κτηνοτροφία.
5. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
6. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Γ) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών τον κ.ΓΕΩΡΓΙΟ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ του Αντωνίου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την αναπλήρωση εμού κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας μου.
2. Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και πιο
συγκεκριμένα το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας και διοικητικής μέριμνας, το
τμήμα Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, το τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ), του τμήματος Προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών και αποθήκης, του
Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και του Τμήματος Ταμειακής υπηρεσίας.
3. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Δ) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ύδρευσης & Αποχέτευσης τον κ. ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του
ΙΩΑΝΝΗ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας του τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης από την Δ/νση του
Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας .
2. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ΙΙ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο
Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΔΑ: ΩΕ7ΥΩ68-ΩΕΑ
ΙΙI) Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και της
επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.
ΙV) Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού
Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει.
Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας