Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α π ό σ π α σ μ α
από το υπ’ αριθ. 8/2017 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
Αριθ. απόφασης 47/2017

Π ε ρ ί λ η ψ η

Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας και

Μελέτη εφαρμογής αυτής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , ο μ ό φ ω ν α
Επί 17 ψηφισάντων μελών  συμπεριλαμβανομένης της θετικής ψήφου Προέδρου της Δ.Κ Αίγινας
Εγκρίνει την εφαρμογή των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας που ως
στόχο έχουν την αντιμετώπιση και επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων, τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία,
την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του δικτύου.

1. Πεζοδρόμηση της οδού Π. Ηρειώτη.

2. Πεζοδρόμηση της οδού Αίαντος.

3. Πεζοδρόμηση της οδού Κουμουνδούρου.

4. Πεζοδρόμηση της οδού Αγ. Θεοδώρας.

5. Πεζοδρόμηση της οδού Μαλουκάη.

6. Πεζοδρόμηση της οδού Δάμωνος.

7. Πεζοδρόμηση της οδού Πηλέως, στο τμήμα από Σπ. Ρόδη προς Λεωφόρο

Δημοκρατίας.

8. Πεζοδρόμηση της οδού Πλάτωνος.

9. Πεζοδρόμηση της οδού Βασ. Γεωργίου.

10. Πεζοδρόμηση ανώνυμης οδού, που είναι κάθετη στην οδό Π. Ηρειώτη και βρίσκεται

μεταξύ των οδών Βασ. Γεώργιου και Χρ. Λαδά.

11. Πεζοδρόμηση ανώνυμης οδού, που είναι κάθετη στην οδό Παλ. Χώρας και στην οδό

Θωμαΐδος και ξεκινά από την πλατεία Ο.Τ.Ε. και καταλήγει στην συμβολή των οδών

Θωμαΐδος και Αιακού.

Για την επιτυχή και ασφαλή λειτουργία της προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης εγκρίνονται

επιπλέον οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Χαρακτηρισμός της οδού Μυρτιδιωτίσσης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

2. Χαρακτηρισμός της ανώνυμης οδού, που είναι κάθετη στην οδό Κανάρη και βρίσκεται μεταξύ των

οδών Π. Ηρειώτη και στην Λ. Δημοκρατίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

3. Χαρακτηρισμός της οδού Ιουλίας Κάτσα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

4. Χαρακτηρισμός της οδού Πηλέως στο τμήμα της οδού από Θωμαΐδου έως Σπ.Ρόδη σε οδό ήπιας

κυκλοφορίας με ροή κυκλοφορίας ως κάθοδος από Θωμαΐδου προς την Σπ. Ρόδη.

5. Χαρακτηρισμός της οδού Ν. Πέππα σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

6. Διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Παύλου Αιγινήτου, σε όλο το μήκος της οδού, εφόσον

αυτό προκύπτει, μετά την εξασφάλιση και διατήρηση καθαρού πλάτους δρόμου ήπιας κυκλοφορίας

τριών μέτρων και είκοσι εκατοστών (3,20μ).

2

7. Διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Θωμαΐδου, σε όλο το μήκος της οδού, εφόσον αυτό

προκύπτει, μετά την εξασφάλιση και διατήρηση καθαρού πλάτους δρόμου ήπιας κυκλοφορίας τριών

μέτρων και είκοσι εκατοστών (3,20 μ).

8. Διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Χρ. Λαδά, από την συμβολή της με την οδό Αφαίας μέχρι

την συμβολή της με τις οδούς Πελεκάνου και Ν. Πέππα, εφόσον αυτό προκύπτει, μετά την

εξασφάλιση και διατήρηση καθαρού πλάτους δρόμου ήπιας κυκλοφορίας τριών μέτρων και είκοσι

εκατοστών (3,20μ).

9. Διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Αιακού, σε όλο το μήκος της οδού, εφόσον αυτό

προκύπτει, μετά την εξασφάλιση και διατήρηση καθαρού πλάτους δρόμου ήπιας κυκλοφορίας τριών

μέτρων και είκοσι εκατοστών (3,20μ).

10. Χαρακτηρισμός της οδού Σπ. Ρόδη – Αφαίας ως ήπιας κυκλοφορίας και απαγόρευση

στάθμευσης σε αυτή (θα επιτρέπεται μόνο ολιγόλεπτη στάθμευση).

11. Εφαρμογή ωραρίου για την τροφοδοσία των καταστημάτων επί της οδού Σπ. Ρόδη – Αφαίας

από τις 6:00΄ έως 7:30΄ π.μ και από τις 15:00΄ έως 17:00΄.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 47/2017

(Η απόφαση στο σύνολό της έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της διαύγειας με ΑΔΑ: Ω4ΨΛΩ68-Ξ3Β)

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας