Απόφαση Δ.Σ. Καθορισμός του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.- .-.- .-.- .-

Α π ό σ π α σ μ α
από το υπ’ αριθ. 19/2016 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας
Αριθ. αποφ. 161/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η
Καθορισμός του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς
ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8
του κανονισμού καθαριότητας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 90/2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Σήμερα την 12 η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας

συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών

Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.

13581/08.09.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς

Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Ζορμπάς Ιωάννης, 4/Γεννίτσαρης

Κωνσταντίνος, 5/Μούρτζης Γεώργιος, 6/Πάλλης Στυλιανός, 7/Δέδες Ευάγγελος, 8/Μαρμαρινός

Παναγιώτης, 9/Πάλλης Ελευθέριος, 10/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 11/Τσούρης Ανάργυρος,

12/Πτερούδης Νικόλαος, 13/Λεούσης Νεκτάριος, 14/Δούκας Σωκράτης, 15/Τρίμης Κυριάκος,

16/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17/Τσατήρης Γεώργιος, 18/Τζίτζης Φίλιππος, 19/Ντελής Αντώνιος,

20/Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 21/Οικονόμου Νικόλαος (Πρόεδρος).

Απόντες: 1/Βατικιώτης Δημήτριος, 2/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 3/Θεριανός Στυλιανός, 4/Πούντος

Ιωάννης (Αντ/δρος), 5/Πούντος Νικόλαος και 6/Λαμπαδάριος Στυλιανός αν και νόμιμα

προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας) και 2/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ. Κυψέλης).

Απόντες: 1/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού) και 2/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος), αν και

νόμιμα προσκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν απών στη Συνεδρίαση.

Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί

νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου

Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Αίγινας Καραγιάννης Δημήτριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα κατά

την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΑΔΑ: 70ΓΩΩ68-692

2

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάλλης Ελευθέριος, Λεούσης Νεκτάριος, Πάλλης Στυλιανός, Δούκας

Σωκράτης και Παπαδόπουλος Ιωάννης απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της

συζήτησης του 2 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσατήρης Γεώργιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη

της συζήτησης του 6 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 6 ο Αριθ. απόφ. 161/2016

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

έθεσε υπόψη τους:

α) τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 8 του κανονισμού καθαριότητας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’

αριθμ. 106/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΖΔΡΩ68-ΡΣ6), οι οποίες έχουν ως

ακολούθως:

1. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κλαδεμάτων σε ξένες ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους και λοιπούς

χώρους της πόλης. Για την αποκομιδή κλαδεμάτων θα πρέπει οι υπεύθυνοι να συνεννοούνται με την

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ημέρα και ώρα της αποκομιδής, εφ’ όσον ο Δήμος έχει τη

δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει το σχετικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν

από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής (ανά κυβικό μέτρο)

όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων θα πρέπει οι υπεύθυνοι να συνεννοούνται με την

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ημέρα και ώρα της αποκομιδής, εφ’ όσον ο Δήμος έχει τη

δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει το σχετικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν

από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής (ανά κυβικό μέτρο)

όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ογκωδών

αντικειμένων σε ξένες ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους της πόλης.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.

90/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση προς το Δ.Σ για το τέλος που

αντιστοιχεί στην αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων ανά κυβικό

μέτρο», στο διατακτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:

Εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο το τέλος που αντιστοιχεί στην αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών

αντικειμένων και κλαδεμάτων, κατά την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 8 του κανονισμού

καθαριότητας, να διαμορφωθεί στην τιμή των είκοσι ευρώ ανά κυβικό μέτρο (20,00 € / m 3) .

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας αφού έλαβε υπόψη του:

1.Τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 8 του κανονισμού καθαριότητας (απόφαση δημοτικού

συμβουλίου 106/2016)

2.Την υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

3.Τις τοποθετήσεις και απόψεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με

λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.

4.Τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) και του Ν. 3852/2010

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , Ο μ ό φ ω ν α

Επί 15 ψηφισάντων μελών

Ι. Καθορίζει το τέλος για την αποκομιδή κλαδεμάτων σε 13,33€/m 3 . Για την αποκομιδή των

κλαδεμάτων οι πολίτες θα πρέπει να συνεννοούνται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την

ημέρα και ώρα της αποκομιδής και να έχουν καταβάλει στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου το τέλος

που αναλογεί.

ΑΔΑ: 70ΓΩΩ68-692

3

ΙΙ. Καθορίζει το τέλος για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων σε 20,00€/m 3 . Για την αποκομιδή

των ογκωδών αντικειμένων οι πολίτες θα πρέπει να συνεννοούνται με την αρμόδια υπηρεσία του

Δήμου για την ημέρα και ώρα της αποκομιδής και να έχουν καταβάλει στην ταμειακή υπηρεσία του

Δήμου το τέλος που αναλογεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 161/2016

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας